بلفاروپلاستی

 

پروتز چانه، گونه، صورت و سایر نواحی بدن

 

ابدومینوپلاستی

 

جراحی زیبایی پستان

مامو پلاستی و پروتز پستان

 

جراحی ساخت چال گونه

 

دستگاه RFجراحی و زیبایی جهت برداشت خال، زگيل، ضايعات پوستی و جراحيهای سرپايی

 

لیپولیزر غبغب